تغییر شکل زانو ها و عوارض آنها ، راه های درمان تغییر شکل زانو ها
پرش به محتوا

عوارض تغییر شکل زانو

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

عوارض ناشی از تغيير شکل زانوی عقب رفته

١- آرتروز زودرس زانو
به علت وارد شدن فشارهای غير طبيعی ، فرد دچارآرتروز زودرس زانو می شود .

٢-درد زانو
درد زانو به علل مختلف، از جمله کشش بافت های نرم، وارد آمدن فشارغيرطبيعی بر سطوح مفصلی و فشرد شدن استخوان کشکک روی استخوان ران بروز می کند. بنابراین درد ممکن است در قسمت جلو زانو به علت فشردگی کشکک روی استخوان ران و همچنين در عقب زانو به علت کشش بافت های نرم خلفی ایجاد شود .

٣-تغيير در راستای ستون مهره ها
در صورتی که تغيير شکل یک طرفه باشد، می تواند موجبات انحراف ستون مهره ها را فراهم آورد .

۴-تغيير الگوی راه رفتن
راه رفتن فرد از حالت طبيعی خارج می شود .

۵-افزایش آسيب پذیری زانو
نظر به این که در این وضعيت زانو از وضع بيومکانيکی طبيعی خارج می شود، آسيب پذیری آن افزایش می یابد و احتمال پارگی وترها و رباط های اطراف زانو زیاد می شود .

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

حرکات اصلاحی زانو

١- ضعف عضلات چهار سر
در صورتی که ضعف عضلات چهار سرر عامل ایجاد تغيير شکل باشد باید آن را تقویت کرد که در ادامه به تعدادی از تمرینات تقویتی، از ساده به مشکل اشاره می‌شود :
تمرینات پیشرونده برای تقویت عضله چهار سر

انقباض ایزومتریک زانو:

 • پاها را دراز کنيد، در حالی که پاها صاف و کشيده هستند، همزمان عضلات ران هر دو پا را منقبض کنيد. این تمرین را چند بار تکرار کنيد.
 • انجام حرکت باز کردن زانو: روی زمين دراز بکشيد و یک پد یا چيزی مشابه آن به ارتفاع ٧ سانتيمتر ( ٣اینچ) زیر زانو قرار دهيد. سپس در این حالت زانو را باز کنيد و به وضعيت اول برگردید .
 • بالا بردن پا با زانوی صاف : روی زمين دراز بکشيد سپس بدون اینکه زانو را خم کنيد، پا را از مفصل ران رو به بالا حرکت دهيد .
 • بالا بردن پا و اعمال مقاومت زانو: این تمرین مانند حرکت قبلی انجام می شود ،منتها با استفاده از یک وزنه که موجب اعمال مقاومت می شود. وزنه ها را به مچ پا بسته ، ( می توانيد کسيه های کوچکی را با شن پر کنيد و از آن استفاده کنيد) و سعی کنيد پا را صاف کيد. به تدریج می توانيد سنگينی وزنه را برای تقویت عضله چهار سر افزایش دهيد .
  ٢- کوتاهی عضله چهار سر
  در این مورد، کوتاهی عضله چهار سر باید با استفاده از حرکات کششی بر طرف شود.
  کشش عضله چهار سر: فرد در حالی که روی یک پا نشسته است، پای دیگر را به سمت عقب میبرد. در این حالت، در مفصل ران عضلات خم کننده تحت کشش قرار می گيرند. از طرفی، عضله راست رانی هم که جزء عضلات چهار سر ران است، تحت کشش قرار می گيرد. باخم کردن زانو، بقيه قسمت های عضله چهار سر نيز کشيده می‌شوند.

کشش عضله چهار سر در حالت ایستاده:

با دست چپ پای راست (قسمت مچ پا و یا برای اعمال کشش به عضلات جلو پا به صورت هم زمان قسمت جلو پا) را می گيرد و زانو را خم می کند، سپس ران را باز می کند، به طوری که عضله چهار سر کشيده می شود.

٣- قوی بودن عضله چهار سر
اگر قدرت عضله چهار سر خيلی زیاد باشد، به طوری که با عضلات خم کننده زانو متعادل نباشد، می تواند تغيير شکل زانوی عقب رفته را ایجاد کند. در این حالت حرکات اصلاحی باید در جهت پایداری تقویت عضلات خم کننده زانو باشد .

 • فرد رو به شکم می خوابد و زانوی خود را خم می کند، با انجام این حرکت عضلات خم کننده زانو فعال می‌شوند. این حرکت برای هر پا انجام شود.
 • اگر فرد در حالت خوابيده رو به شکم بتواند زانوی خود را خم کند، برای اعمال مقاومت می توان از وزنه ای کم استفاده کرد، به این ترتيب که وزنه کوچکی به مچ پا بسته می شود و فرد زانوی خود را در این حالت خم می کند. مقاومتی که از طریق وزنه اعمال می شود، موجب تقویت بيشتر عضلات خم کننده زانو را فراهم می آورد. به تدریج و با بهبود قدرت عضلانی فرد می توان ميزان وزنه را افزایش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.